Formularz wyszukiwania
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

1. Działalnością Centrum Usług Wspólnych w Rybniku kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Rybnika. Dyrektor zarządza jednoosobowo CUW działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Rybnika. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni osoba przez niego upoważniona na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.

 

2. Do zadań Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

a) kierowanie działalnością CUW i reprezentowanie go na zewnątrz,

b) planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy CUW,

c) wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników CUW,

d) planowanie i dysponowanie środkami finansowymi CUW, a także sporządzanie wymaganej sprawozdawczości,

e) ustalanie i aktualizowanie uregulowań wewnętrznych

f) zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

 

3. Dyrektor sprawuje nadzór nad całością zadań realizowanych przez:

a) Dział Administracyjny – kierowany przez kierownika, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:

    - Referat Informatyki,

    - Referat Organizacyjny,

b) Dział Płac – kierowany przez kierownika, który obejmuje:

    - Referat Płac I – kierowany bezpośrednio przez kierownika Działu Płac,

    - Referat Płac II – kierowanym przez kierownika referatu, a nadzorowanym przez kierownika Działu Płac,

c) Dział Księgowości – kierowany przez Głównego Księgowego, który obejmuje:

    - Referat Księgowości I – kierowany bezpośrednio przez Głównego Księgowego,

    - Referat Księgowości II – kierowany przez kierownika Referatu Księgowości II,

    - Referat Księgowości III – kierowany przez kierownika Referatu Księgowości III,

    - Referat Księgowości IV – kierowany przez kierownika Referatu Księgowości IV,

d) Dział Finansowy – kierowany przez kierownika.

 

4. Do zadań Kierownika Działu Administracyjnego należy w szczególności:

a) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora w Dziale Administracyjnym,

b) przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń z zakresu zamówień publicznych,

c) prowadzenie konsultacji oraz doradztwa w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez jednostki obsługiwane, w tym pomoc w realizacji zadań związanych z procedurą planowania i udzielania zamówień publicznych,

d) koordynowanie działań radcy prawnego,

e) koordynowanie działań inspektora nadzoru budowlanego.

 

5.  Do zadań Kierownika Działu Płac należy w szczególności:

a) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora w Dziale Płac,

b) pomoc przy prowadzenie spraw z zakresu kadr dla CUW, ewidencji czasu pracy, urlopów, rejestrów,

c) wykonywanie zadań, o których mowa w pkt 2, dla wybranych jednostek obsługiwanych.

 

6. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

a) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora w Dziale Księgowości,

b) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości w CUW i jednostek obsługiwanych,

c) akceptacja dokumentów księgowych do zapłaty, a także autoryzacja przelewów,

d) kontrola i zatwierdzanie deklaracji podatkowych VAT,

e) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości,

f) wdrożenie i nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych przez jednostki obsługiwane,

g) kontrasygnata czynności prawnych powodujących zobowiązania finansowe.

 

7. Do zadań Kierownika Działu Finansowego należy w szczególności:

a) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora w Dziale Finansowym

b) akceptacja dokumentów księgowych dotyczących ZFŚS do zapłaty,

c) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad ZFŚS w jednostkach obsługiwanych,

d) organizacja i prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla jednostek obsługiwanych,

e) otwieranie i zamykanie rachunków bankowych,

f) weryfikacja i autoryzacja wszystkich przelewów,

g) zamawianie środków na rachunki bankowe wydatków oraz bieżąca kontrola wysokości sald na wszystkich rachunkach bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2017-04-05 Łukasz Ochojski Modyfikacja Modyfikacja treści
2016-10-24 Łukasz Ochojski Publikacja
Wyświetleń: 2296