Formularz wyszukiwania
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest prowadzenie spraw jednostek obsługiwanych w zakresie:

- rachunkowości i sprawozdawczości,

- obsługi systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wraz z pochodnymi,

- obsługi finansowej realizacji płatności gotówkowych i bezgotówkowych,

- dokonywania kontroli formalno-rachunkowej dokumentacji księgowej obsługiwanych placówek,

- obsługi technicznej w zakresie prac remontowych dotyczących nieruchomości,

- obsługi prawnej w zakresie umów cywilnoprawnych.

 

2. Do zadań Referatu Informatyki należy w szczególności:

a) administracja systemu informatycznego – zapewnienie ciągłości działania, aktualizacja i rozbudowa systemu o nowe funkcje, konfiguracja serwerów, komputerów i urządzeń sieciowych, tworzenie kopii zapasowych,

b) administrowanie Active Directory, pocztą elektroniczną, oprogramowaniem antywirusowym i skanerem bezpieczeństwa sieciowego,

c) prowadzenie prac związanych z zakupem i wdrażaniem sprzętu i oprogramowania,

d) zapewnienie prawidłowego działania sprzętu komputerowego, w tym wydawanie sprzętu do naprawy, stosowne przeglądy,

e) uczestniczenie we wdrażaniu systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, a także współpraca z autorami oprogramowania,

f) zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów,

g) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi programów i systemów,

h) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez stronę internetową i Biuletyn Informacji Publicznej.

 

3. Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

a) kompleksowa obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

b) prowadzenie i aktualizacja pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektorów, w tym do Urzędu Skarbowego,

c) prowadzenie niezbędnych rejestrów i spisów,

d) prowadzenie całości spraw z zakresu kadr CUW,

e) opracowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

f) otwieranie i zamykanie budynku oraz obsługa recepcyjna sekretariatu,

g) prowadzenie składnicy akt,

h) zaopatrywanie CUW w materiały biurowe, środki czystości i inne niezbędne materiały i wyposażenie,

i) obsługa świadczeń z ZFŚS dla CUW,

j) realizacja zadań związanych z procedurą planowania i udzielania zamówień publicznych w CUW oraz koordynowanie i nadzorowanie działań komórek organizacyjnych w tym zakresie oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień,

k) prowadzenie ksiąg inwentarzowych CUW,

l) prowadzenie książki obiektu budowlanego CUW, w tym niezbędne przeglądy,

m) codzienne sprzątanie biur i pomieszczeń, okresowe czyszczenie okien,

n) utrzymywanie porządku wokół budynku oraz wywieszanie flag zgodnie z obowiązującymi przepisami,

o) organizacja inwentaryzacji w CUW i jednostkach obsługiwanych,

p) realizowanie zadań związanych z obsługa rejestratora Ubezpieczeń Grupowych – eRU PZU.

 

4. Do zadań Działu Płac należy w szczególności:

a) bieżące prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania
i wypłaty wynagrodzeń pracowników,

b) sporządzanie list płac (miesięcznych i dodatkowych) dla pracowników
i zleceniobiorców, w tym naliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu choroby
i macierzyństwa oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

c) realizowanie zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników, w tym w szczególności obsługa programu PŁATNIK,

d) prawidłowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym kontrola wykorzystania limitu kwoty wolnej do podatku od świadczeń ZFŚS,

e) sporządzanie deklaracji podatkowych, informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego oraz przekazywanie ich pracownikom i właściwym urzędom skarbowym,

f) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zajęć z wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości należnych potrąceń,  

g) sporządzanie deklaracji lub informacji PFRON, w tym naliczanie i odprowadzanie składek,

h) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (w tym Rp-7 dla jednostek obsługiwanych przez CUW i zlikwidowanych),

i) realizowanie zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników,
w tym szczególności obsługa programu PŁATNIK,

j) analizowanie realizacji planów wynagrodzeń w jednostkach obsługiwanych
i przygotowanie danych do sprawozdawczości SIO i GUS oraz dla dyrektorów.

 

5. Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności:

a) przyjmowanie dokumentów i dokonywanie kontroli wstępnej oraz formalno-rachunkowej dowodów księgowych,

b) bieżąca dekretacja dowodów księgowych,

c) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

d) bieżąca realizacja budżetu i informowanie dyrektorów jednostek obsługiwanych
o przebiegu realizacji,

e) uzgadnianie planów finansowych oraz środków otrzymywanych na realizację wydatków w poszczególnych jednostkach obsługiwanych,

f) systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald z dokumentami źródłowymi oraz  z właściwymi osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji pomocniczych,

g) inwentaryzacja aktywów i pasywów,

h) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

i) sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji cząstkowych VAT,

j) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych, w tym przygotowanie danych do sprawozdawczości SIO.

 

6. Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności:

a) terminowe sporządzanie przelewów w systemie bankowym,

b) przygotowanie dziennego zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie wydatków,

c) kontrola realizacji przelewów w systemie bankowym,

d) bieżące odprowadzanie dochodów budżetowych do Urzędu Miasta Rybnika,

e) dzienne sporządzanie wyciągów bankowych i przekazywanie ich odpowiednim pracownikom,

f)  sporządzanie dyspozycji wypłat gotówkowych,

g) przyjmowanie dokumentów i dokonywanie kontroli wstępnej oraz formalno-rachunkowej dowodów księgowych dotyczących ZFŚS,

h) bieżąca dekretacja dowodów księgowych z ZFŚS,

i) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie ZFŚS,

j) informowanie dyrektorów jednostek obsługiwanych o bieżącym wykorzystaniu ZFŚS i wysokości środków pozostających do dyspozycji,

k) bieżące prowadzenie ksiąg pomocniczych dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla jednostek obsługiwanych,

l) okresowe uzgadnianie ksiąg pomocniczych (inwentarzowych) z księgowością syntetyczną, w tym przy rozliczaniu spisu z natury,

m) sporządzenie niezbędnych informacji i zestawień z ksiąg pomocniczych, w tym informacji o stanie mienia komunalnego oraz zestawień naliczeń amortyzacji środków trwałych.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2017-04-05 Łukasz Ochojski Modyfikacja Modyfikacja treści
2016-10-24 Łukasz Ochojski Publikacja
Wyświetleń: 1428