Majątek

Majątek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na dzień 31 grudnia 2017 roku:

  Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1. Środki trwałe 1 463 705,59 487 641,75 976 063,84
1a) Grunt 55 182,72 0,00 55 182,72
1b) Budynek 1 271 144,98 395 270,48 875 874,50
1c) Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania 89 247,40 56 238,17 33 009,823
1d) Urządzenia techniczne i maszyny 13 238,49 1 241,10 11 997,39
1e) Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 34 892,00 34 892,00 0,00
2. Pozostałe środki trwałe 655 972,29 655 972,29 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 67 890,02 67 890,02 0,00
  2 187 567,90 1 221 504,06 976 063,84