Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego biuletynu informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zwana dalej ustawą. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cuw.rybnik.pl.

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne, ponieważ nie spełniają wymogów określonych w ustawie – pliki pdf mogą być niedostępne cyfrowo, a niektóre tabele znajdujące się na stronie nie są responsywne.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2024-03-20. Deklarację zgodności strony internetowej z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102 sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, to jest przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej należy kontaktować się z Referatem Technicznym Centrum Usług Wspólnych w Rybniku za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@cuw.rybnik.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie do Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, po zastosowaniu wyżej opisanej procedury, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej
Stronę internetową opublikowano: 2019-04-16

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej
Istotna zmiana zawartości polegająca w szczególności na zmianie wyglądu i struktury prezentowanych informacji oraz na zmianie sposobu publikowania informacji miała miejsce: 2020-09-22

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej
Ocenę dostępności cyfrowej dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu walidatora dostępności stron, który dostępny jest pod adresem: https://validator.utilitia.pl. Na dzień sporządzenia oświadczenia uzyskano wynik 9,0 punktów.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
ul. Władysława Stanisława Reymonta 69
44-200 Rybnik
Osobami wyznaczonymi do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej są: Łukasz Ochojski oraz Kamil Mura, z którymi można kontaktować się pod numerami telefonów: 32 4390691-2.

Utworzone na stronie internetowej skróty klawiaturowe
W celu ułatwienia przemieszczania się po elementach strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, to jest:

  • Tab - przejście do następnego elementu
  • Shift Tab - przejście do poprzedniego elementu
  • Enter - zatwierdzanie wybranego elementu
  • - przesunięcie strony w górę
  • - przesunięcie strony w dół
  • Ctrl +  - powiększanie elementów strony internetowej
  • Ctrl - - pomniejszanie elementów strony internetowej

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu dla osób niepełnosprawnych
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zajmuje dwukondygnacyjny budynek z jednym wejściem, do którego można dotrzeć na dwa sposoby. Pierwszy to prowadzący do wejścia utwardzony i równy chodnik z głównej ulicy, a następnie równe schody składające się z sześciu stopni. Drugim sposobem dotarcia do podmiotu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, który zaczyna się obok specjalnie oznaczonego dla tych osób miejsca parkingowego. Po lewej stronie drzwi wejściowych do budynku na wysokości 1,25 m znajduje się oznaczony dzwonek, który przywołuje pracownika sekretariatu. W budynku nie ma windy (bariera pionowa), ale obsługę osobom zgłaszającym taką potrzebę świadczy pracownik merytoryczny, który obsługuje klienta na parterze. Nie istnieje także rozkład pomieszczeń budynku dostępny w sposób dotykowy i głosowy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. W tych przypadkach alternatywą jest osobista pomoc pracowników sekretariatu Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, który to znajduje się zaraz przy wejściu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zapewnia osobom niesłyszącym i słabosłyszącym możliwość komunikowania się za pomocą języka migowego. W sekretariacie pracuje osoba znająca ten język.

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku nie posiada aplikacji mobilnej.

Możliwość powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej
Powyższe kwestie zostały opisane w sekcji „Informacje zwrotne i dane kontaktowe”.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
Dane kontaktowe oraz sposoby zgłaszania spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się na stronie internetowej: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku znajduje się w pliku (pdf, 107KB).