Majątek

Majątek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na dzień 31 grudnia 2016 roku:

  Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1. Środki trwałe 1 404 435,17 440 771,48 963 663,69
1a) Grunt 55 182,72 0,00 55 182,72
1b) Budynek 1 243 547,06 363 690,84 879 856,22
1c) Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania 57 574,90 41 543,27 16 031,63
1d) Urządzenia techniczne i maszyny 13 238,49 645,37 12 593,12
1e) Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 34 892,00 34 892,92 0,00
2. Pozostałe środki trwałe 548 351,92 548 351,92 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 61 883,99 61 883,99 0,00
  2 014 671,08 1 051 007,39 963 663,69