Rejestry publiczne

Wykaz rejestrów:

  1. Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
  2. Rejestr wypadków przy pracy.
  3. Rejestr podejrzeń o zachorowanie na choroby zawodowe.
  4. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe.
  5. Rejestr zamówień publicznych.

Udostępnianie danych z rejestrów:

Dane zgromadzone w prowadzonych w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny – wyłącznie do realizacji tychże zadań. Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.