Majątek

Majątek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na dzień 31 grudnia 2023 roku:

  Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1. Środki trwałe 1 709 952,42 689 822,85 1 020 129,57
1a) Grunty 55 182,72 0,00 55 182,72
1b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 496 581,38 578 680,98 917 900,40
1c) Urządzenia techniczne i maszyny 128 443,23 92 968,00 35 475,23
1d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
1e) Inne środki trwałe 29 745,09 18 173,87 11 571,22
2. Pozostałe środki trwałe 204 150,21 204 150,21 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 12 485,14 12 485,14 0,00
  1 926 587,77 906 458,20 1 020 129,57