Majątek

Majątek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na dzień 31 grudnia 2021 roku:

  Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1. Środki trwałe 1 747 955,42 617 771,55 1 130 183,87
1a) Grunty 55 182,72 0,00 55 182,72
1b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 496 581,38 503 851,92 992 729,46
1c) Urządzenia techniczne i maszyny 149 000,23 82 211,16 66 789,07
1d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
1e) Inne środki trwałe 47 191,09 31 708,47 15 482,62
2. Pozostałe środki trwałe 116 107,38 116 107,38 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 4 135,14 4 135,14 0,00
  1 868 197,94 738 014,07 1 130 183,87