Majątek

Majątek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na dzień 31 grudnia 2019 roku:

  Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1. Środki trwałe 1 801 474,43 573 059,88 1 228 414,55
1a) Grunty 55 182,72 0,00 55 182,72
1b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 591 285,23 456 171,47 1 135 113,76
1c) Urządzenia techniczne i maszyny 90 369,39 71 645,34 18 724,05
1d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
1e) Inne środki trwałe 64 637,09 45 243,07 19 394,02
2. Pozostałe środki trwałe 104 301,84 104 301,84 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  1 905 776,27 677 361,72 1 228 414,55