Majątek

Majątek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na dzień 31 grudnia 2022 roku:

  Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1. Środki trwałe 1 709 952,42 634 795,70 1 075 156,72
1a) Grunty 55 182,72 0,00 55 182,72
1b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 496 581,38 541 266,45 995 314,93
1c) Urządzenia techniczne i maszyny 128 443,23 77 311,08 51 132,15
1d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
1e) Inne środki trwałe 29 745,09 16 218,17 13 526,92
2. Pozostałe środki trwałe 155 742,64 155 742,64 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 4 135,14 4 135,14 0,00
  1 869 830,20 794 673,48 1 075 156,72