Załatwianie spraw

 1. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie z wszelką dokumentacją w CUW regulują normatywy kancelaryjno-archiwalne. Obieg dokumentów finansowo-księgowych, w tym pomiędzy CUW a jednostkami obsługiwanymi, regulują odrębne przepisy. Treść instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, a także instrukcji obiegu, kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, dostępna jest w zakładce Zarządzenia dyrektora.
 2. Strony są przyjmowane i obsługiwane bezpośrednio przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Załatwianie innych spraw odbywa się poprzez sekretariat CUW w godzinach urzędowania, drogą poczty elektronicznej, a także poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Wszystkie dane można znaleźć w zakładce Dane teleadresowe.
 3. Każdy ma prawo składać skargi i wnioski w związku z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. W sprawach spornych bądź też dotyczących działania wielu komórek organizacyjnych strony przyjmuje Dyrektor. Dyrektor przyjmuje strony w każdą środę i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00 po telefonicznym umówieniu wizyty.
 4. Przedmiotem skargi może być w szczególności:
  • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
  • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 5. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:
  • sprawy ulepszenia organizacji,
  • wzmocnienia praworządności,
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  • ochrony własności.