Majątek

Majątek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 roku:

  Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1. Środki trwałe 1 601 755,94 526 996,02 1 074 759,92
1a) Grunty 55 182,72 0,00 55 182,72
1b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 411 123,74 420 368,07 990 755,67
1c) Urządzenia techniczne i maszyny 90 369,39 61 547,86 28 821,53
1d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
1e) Inne środki trwałe 45 080,09 45 080,09 0,00
2. Pozostałe środki trwałe 94 052,84 94 052,84 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  1 695 808,78 621 048,86 1 074 759,92