Majątek

Majątek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na dzień 31 grudnia 2020 roku:

  Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1. Środki trwałe 1 706 770,58 594 523,47 1 112 247,11
1a) Grunty 55 182,72 0,00 55 182,72
1b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 496 581,38 466 437,39 1 030 143,99
1c) Urządzenia techniczne i maszyny 90 369,39 80 887,31 9 482,08
1d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
1e) Inne środki trwałe 64 637,09 47 198,77 17 438,32
2. Pozostałe środki trwałe 111 787,62 111 787,62 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  1 818 558,20 706 311,09 1 112 247,11