Kierownictwo

 1. Dzałalnością Centrum Usług Wspólnych w Rybniku kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością CUW na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Rybnika. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni osoba przez niego upoważniona na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.
 2. Do zadań Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
  • kierowanie działalnością CUW i reprezentowanie go na zewnątrz,
  • planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy CUW,
  • wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników CUW,
  • planowanie i dysponowanie środkami finansowymi CUW, a także sporządzanie wymaganej sprawozdawczości,
  • ustalanie i aktualizowanie uregulowań wewnętrznych,
  • zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 3. Dyrektor sprawuje nadzór nad całością zadań realizowanych przez:
  • Dział Administracyjny – kierowany przez kierownika, który obejmuje:
   • Referat Organizacyjny - kierowany bezpośrednio przez kierownika,
   • Referat MKZP – kierowany przez kierownika,
   • Referat Techniczny - kierowany przez zastępcę kierownika,
   • Referat Informatyki - kierowany przez zastępcę kierownika,
  • Dział Księgowości – kierowany przez głównego księgowego, który obejmuje:
   • Referat Księgowości I – kierowany bezpośrednio przez głównego księgowego,
   • Referat Księgowości II – kierowany przez III zastępcę głównego księgowego,
   • Referat Księgowości III – kierowany przez I zastępcę głównego księgowego,
   • Referat Księgowości IV – kierowany przez II zastępcę głównego księgowego,
   • Referat Płatności - kierowany bezpośrednio przez głównego księgowego,
  • Dział Płac – kierowany przez kierownika, który obejmuje:
   • Referat Płac I – kierowany bezpośrednio przez kierownika,
   • Referat Płac II – kierowany przez zastępcę kierownika.
 4. Do zadań kierownika Działu Administracyjnego i jego zastępcy należy w szczególności:
  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora w Dziale Administracyjnym,
  • bieżące aktualizowanie danych jednostek obsługiwanych w instytucjach publicznych,
  • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń,
  • organizowanie i realizowanie zadań związanych z procesem inwentaryzacji,
  • nadzór organizacyjny nad działalnością MKZP i ubezpieczeniami dobrowolnymi,
  • podpisywanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych innych,
  • koordynowanie działań obsługi prawnej,
  • pomoc w realizacji zadań związanych z procedurą planowania i udzielania zamówień publicznych w jednostkach obsługiwanych,
  • nadzór nad składnicą akt oraz obsługą informatyczną jednostek obsługiwanych.
 5. Do zadań głównego księgowego i jego zastępców należy w szczególności:
  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora w Dziale Księgowości,
  • organizacja rachunkowości dla jednostek budżetowych i instytucji kultury,
  • przygotowywanie projektów procedur wewnętrznych dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości oraz ich bieżąca aktualizacja,
  • akceptacja dokumentów księgowych do zapłaty, a także autoryzacja przelewów,
  • kontrola i zatwierdzanie cząstkowych deklaracji podatkowych VAT,
  • doradztwo w zakresie podatku VAT pracownikom CUW i jednostkom obsługiwanym,
  • kontrola i zatwierdzanie wszystkich wymaganych przepisami sprawozdań – budżetowych, finansowych, statystycznych i innych,
  • wdrożenie i nadzór nad finansową realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, programami i innymi przedsięwzięciami,
  • nadzór nad prowadzeniem ksiąg inwentarzowych i procesem inwentaryzacji,
  • kontrasygnata umów cywilnoprawnych dotyczących CUW, które powodują zobowiązania finansowe.
 6. Do zadań kierownika Działu Płac i jego zastępcy należy w szczególności:
  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora w Dziale Płac,
  • przygotowywanie projektów procedur wewnętrznych dotyczących naliczania płac, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatku dochodowego i potrąceń dobrowolnych oraz ich bieżąca aktualizacja,
  • sprawdzanie list płac pod względem formalno-rachunkowym,
  • kontrola i podpisywanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego.