Przedmiot działalności

 1. Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest świadczenie usług jednostkom obsługiwanym w ramach wspólnej obsługi w zakresie finansowo-księgowym oraz administracyjno-organizacyjnym obejmujących:
  • prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości,
  • obsługę systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz z pochodnymi,
  • obsługę płatności,
  • rozliczanie środków zewnętrznych,
  • obsługę prawną,
  • obsługę techniczną w zakresie prac remontowych,
  • prowadzenie składnicy akt.

 2. Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:
  • kompleksowa obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • weryfikowanie, kompletowanie, podpisywanie i dostarczanie sprawozdawczości do Urzędu Miasta Rybnika i innych instytucji,
  • redagowanie i aktualizowanie informacji na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie informacji publicznej,
  • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • koordynowanie działań radcy prawnego i inspektora nadzoru budowlanego,
  • wstępna weryfikacja umów cywilnoprawnych z obsługiwanych jednostek,
  • prowadzenie całości spraw z zakresu kadr CUW, w tym sporządzanie wymaganej sprawozdawczości,
  • bieżąca współpraca z inspektorem w zakresie przestrzegania przepisów BHP w CUW,
  • obsługa świadczeń z ZFŚS dla CUW,
  • obsługa szkoleń pracowników, a także wystawianie poleceń wyjazdu służbowego,
  • przeprowadzanie inwentaryzacji w CUW i jednostkach obsługiwanych,
  • obsługa recepcyjna sekretariatu oraz zebrań.

 3. Do zadań Referatu Technicznego należy w szczególności:
  • realizacja zadań związanych z procedurą planowania i udzielania zamówień publicznych w CUW oraz koordynowanie i nadzorowanie działań komórek organizacyjnych w tym zakresie oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień,
  • zaopatrywanie CUW w niezbędne wyposażenie, środki czystości i materiały biurowe oraz właściwe nimi gospodarowanie,
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych CUW,
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego CUW, w tym niezbędne przeglądy,
  • weryfikacja i autoryzacja przelewów w systemie bankowym,
  • prowadzenie składnicy akt,
  • administracja systemu informatycznego - zapewnienie ciągłości działania, aktualizacja i rozbudowa systemu o nowe funkcje, konfiguracja serwerów, komputerów i urządzeń sieciowych, tworzenie kopii zapasowych,
  • administrowanie Active Directowy, pocztą elektroniczną, oprogramowaniem antywirusowym i skanerem bezpieczeństwa sieciowego,
  • prowadzenie prac związanych z zakupem i wdrażaniem sprzętu i oprogramowania,
  • zapewnienie prawidłowego działania sprzętu komputerowego, w tym wydawanie sprzętu do naprawy, stosowne przeglądy,
  • uczestniczenie we wdrażaniu systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, a także współpraca z autorami oprogramowania,
  • zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów,
  • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi programów i systemów,
  • nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego, w tym nad centralą alarmową,
  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowiskach komputerowych pracowników CUW,
  • codzienne sprzątanie biur i pomieszczeń, okresowe czyszczenie okien,
  • utrzymywanie porządku wokół budynku oraz wywieszanie flag zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Do zadań Referatów Księgowości należy w szczególności:
  • przyjmowanie dokumentów i dokonywanie kontroli wstępnej oraz formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
  • bieżąca dekretacja dowodów księgowych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • bieżąca realizacja budżetu i informowanie dyrektorów jednostek obsługiwanych o przebiegu realizacji,
  • uzgadnianie planów finansowych oraz środków otrzymywanych na realizację wydatków w poszczególnych jednostkach obsługiwanych,
  • systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald z dokumentami źródłowymi oraz z właściwymi osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji pomocniczych,
  • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
  • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji cząstkowych VAT,
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych, w tym przygotowanie danych do sprawozdawczości SIO,
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych (pomocniczych) w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego oraz zestawień naliczeń amortyzacji środków trwałych.

 5. Do zadań Referatu Płatności należy w szczególności:
  • otwieranie i zamykanie rachunków bankowych,
  • terminowe sporządzanie przelewów w systemie bankowym oraz kontrola ich realizacji,
  • bieżące odprowadzanie dochodów budżetowych,
  • dzienne sporządzanie wyciągów bankowych i przekazywanie ich odpowiednim pracownikom,
  • zamawianie środków na rachunki bankowe wydatków oraz bieżąca kontrola wysokości sald na wszystkich rachunkach bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie dyspozycji wypłat gotówkowych.

 6. Do zadań Referatów Płac należy w szczególności:
  • bieżące prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
  • sporządzanie list płac (miesięcznych i dodatkowych) dla pracowników i zleceniobiorców, w tym naliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  • realizowanie zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników, w tym w szczególności obsługa programu PŁATNIK,
  • prawidłowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym kontrola wykorzystania limitu kwoty wolnej od podatku od świadczeń ZFŚS,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego oraz przekazywanie ich pracownikom i właściwym urzędom skarbowym,
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zajęć z wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości należnych potrąceń,
  • sporządzanie deklaracji lub informacji PFRON, w tym naliczanie i odprowadzanie składek,
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym ERP-7 dla jednostek obsługiwanych przez CUW i zlikwidowanych,
  • analizowanie realizacji planów wynagrodzeń w jednostkach obsługiwanych i przygotowanie danych do sprawozdawczości SIO i GUS oraz dla dyrektorów,
  • sporządzanie przelewów w systemie bankowym w zakresie wynagrodzeń, wszystkich potrąceń oraz pochodnych.

 7. Do zadań Referatu MKZP należy w szczególności:
  • przyjmowanie dokumentów i dokonywanie kontroli wstępnej oraz formalno-rachunkowej dowodów księgowych w zakresie MKZP,
  • bieżąca dekretacja dowodów księgowych w zakresie MKZP,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych MKZP,
  • informowanie członków i organów MKZP o indywidualnym stanie konta oraz wysokości sald na rachunkach bankowych,
  • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości finansowej oraz innej wymaganej statutem MKZP,
  • współpraca z organami MKZP, uczestnictwo w jej pracach oraz obsługa techniczna w tym zakresie,
  • obsługa osób ubezpieczonych w ramach ubezpieczeń dobrowolnych,
  • bieżące uzgadnianie wysokości dokonanych potrąceń z Referatami Płac, a także kwot rozrachunków z tytułu obsługiwanych polis ubezpieczeniowych.